חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

קרא עוד

פטור ממס שבח בביצוע עסקה במספר מגרשים

האם יהיה זכאי בני לקבלת אישור כי על מכירת מקרקעין יחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת השעה), התשע"א - 2011 המקנה הטבה במס שבח למרות שמדובר בחלקות נפרדות בשל העובדה שבמקור היוו חטיבת קרקע רצופה.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-08-21
קרא עוד

היקף תחולת חזקת התא המשפחתי בדיני מיסוי מקרקעין

1.1. חזקת התא המשפחתי קבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 )להלן: "החוק"). חזקה זו מתייחסת הן לעניין שיעורי מס הרכישה המופחתים ברכישת "דירה יחידה" (לצרכי מניין דירות המגורים שבבעלותו של רוכש) והן לעניין הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים (לצרכי מניין הפטורים).
1.2. בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין 'פלם' נקבע כי את חזקת התא המשפחתי הקבועה לעניין מס רכישה יש להחיל רק ממועד יצירת התא המשפחתי וביחס לרכישות שבוצעו במהלך הנישואין ולא לפני כן. פסה"ד ניתן על הרקע העובדתי בו היה קיים הסכם ממון בין בני הזוג אשר קבע כי נכסי בני הזוג שנרכשו לפני הנישואין יישארו בבעלותם הנפרדת והבלעדית.
1.3. ביהמ"ש העליון בעניין פלם אימץ את פסה"ד של ועדת הערר בעניין 'דינה מור' שם נקבע כי בבדיקת הזכאות של מוכר לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יש להביא במניין הפטורים מכח חזקת התא המשפחתי רק פטורים שנוצלו על ידי מי מבני התא המשפחתי לאחר שנוצר התא המשפחתי.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-05-23
קרא עוד

איך לשלם פחות - המבחנים בין הכנסה הונית לפירותית

השוק מלא בהזדמנויות להשקעה. החלטתם לעשות מעשה וקניתם נכס נדלן להשקעה. זמן מה לאחר מכן, החלטתם לממש את הנכס. 

איך תדאגו שרשויות המס לא יטילו עליכם את שיעורי המס השוליים על פי הפקודה הגבוהים משמעותית משיעורי המס ההוניים ? איך ניתן לסווג רווח כרווח הוני ולא כפירותי ? 

קרא עוד

הזהרו מתשלומי מס שבח מיותרים בעסקאות תמא 38

העובדות:

  1. תוכנית מתאר ארצית 38 שינוי מס' 2 (להלן: "תמ"א 38/2") אשר אושרה ביום 4.2.2010 מאפשרת הריסת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידת אדמה והקמת מבנה חדש תחתיו בתנאים כמפורט בתמ"א 38/2.
  2. תמ"א 38/2 מאפשרת קבלת זכויות הבניה על פי תמ"א 38 גם בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש, ולא רק בעת חיזוקו.
  3. דיירי בית משותף מבקשים להתקשר עם יזם בהסכם בהתאם להוראות תמ"א 38/2. ע"פ ההסכם המתגבש הבית המשותף שבו X דירות ייהרס ותחתיו יבנה בית חדש ובו Y דירות, כך שזכויות הבנייה העודפות, הן על פי תמ"א 38 והן על פי תוכניות אחרות החלות על הבית, ימכרו ליזם ובתמורה כל דייר יקבל דירה בבית החדש.
קרא עוד

מתי יכירו מנהל מיסוי מקרקעין בהוצאה גם ללא אסמכת או אקבלה

ידוע, הפרק השני בחלק ג' לפקודה עוסק בניכויים ובקיזוזים. סימן א' לפרק האמור דן בנושא "ניכויי הוצאות", כאשר סעיף 17 לפקודה שענייניו "הניכויים המותרים" מפרט את הדין העיקרי לעניין התרת הוצאות, בעוד סימן ד' לפרק השני שעניינו "הוראות כלליות" קובע את ההוראות לעניין ניכוי ההוצאות. הוראות סעיף 17 לפקודה מחייבות כי ההוצאה תצא בייצור הכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד, ותהיה כרוכה ושלובה בתהליך הפקת ההכנסה.

הוראות ניהול פנקסים (להלן:"הוראות ניהול פנקסים") מחייבות הימצאותן של אסמכתאות מתיעוד חוץ, וביניהן חשבוניות מספקים וקבלני משנה. הוראות ניהול פנקסים מחייבות קיומו של תיק תיעוד חוץ אשר בו יישמרו המסמכים בשיטה המאפשרת את איתור התיעוד.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2012-06-18
קרא עוד

האם זה מה שישנה את השוק - עוד נטל על מוכרי נדלן

ביום 13.8.2012 התקבל חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס, המהווה את תיקון מס' 195 לפקודת מס ההכנסה.

בין מטרותי של התיקון החדש לחוק ניתן למנות את רצון המחוקק להגדיל את היקף הכנסות המדינה ממסים. תחולתו של החוק הינה על הכנסות שהופקו החל מיום 1.1.2012 ואילך. במסגרת החוק הגדיל המחוקק את שיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2012-10-31
קרא עוד

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק