חמשת הדיברות טרם ביצוע עסקה

אין זה סוד כי כל רוכש צריך להיות ער לכלל הסיכונים העומדים לפתחו טרם ביצוע כל עסקה מהותית.

להתקשרות בעסקה עשויה להיות השפעה רבה על הגורם המבקש להתקשר לצורך רכישת העסקה, בהיבטים רחבים, ובכללם: בנוגע לכספים שבידו, בנוגע לחובותיו כלפי הרגולטורים וכן בנוגע להתחייבויותיו כלפי גופים ממנים וכיוצ"ב.

לא מעט לקוחות, לרבות המנוסים שבהם, מצויים ערב כל עסקה במעין כאוס מחשבתי וניהולי ולעיתים פוסחים, שלא במכוון, על שרשרת הבדיקות שנכון וראוי לבצע טרם התקשרותם בעסקה.

ברשימה זו החלטנו לסייע, ולו במעט, ולספק מעין רשימת מכולת, שתסייע לכם לבחון מס' נקודות חשובות, טרם שתקבלו על עצמכם לבצע עסקה, עם כל הסיכונים והסיכויים שבה.

א. כלל ראשון אותו יש לנקוט בראש ובראשונה, הינו בהגדרת היעדים והצרכים. לפי מיטב ניסיוננו, כל גוף או יחיד, חייב לקיים הליכים הולמים לאפיון,   להערכה ולהגדרה של העסקאות אותם הוא מחפש. ראו לדוגמא בקישור הבא.

נדגיש: עצה זו נכונה הן לגוף עסקי והן לאדם פרטי (כמו זה המבקש לרכוש דירה למשפחתו). שניהם צריכים לעסוק בהגדרת היעדים והצרכים       שלהם (סך ההשקעה, מיקום, היקף השימוש בהון עצמי, שיעור המימון ועוד ועוד) טרם שיתחילו באיתור העסקה הספציפית.

ב. השלב הבא הינו באיתור העסקאות העומדות בקריטריונים שהצבתם לעצמכם, על הדרך של שלילת העסקאות המצויות מתחום לטווח שהוגדר על ידכם מראש.

ג. עם זיהוי העסקה הרלוונטית, נכון יהיה לבצע הערכה וניהול סיכונים, בהתייעצות עם אנשי מקצוע מהימנים, טרם קבלת התחייבויות ראשוניות.

נדגיש: אין לוותר על ההתייעצויות הנדרשות בהקשר זה. מומלץ מאוד לא להכנס לעסקה משמעותית שאין לכם את הזמן הנאות להעריכה ולהיערך לקראתה. 

מובן שאנשי המקצוע הרלוונטיים עשויים להיות ממגוון תחומים: המשפטי, האדריכלי, התכנוניף ההנדסי וכו' - הכל בהתאם למאפייני העסקה.

ד. ככל המדובר בשותפות או בתאגיד בו מחזיקים מס' בעלים, מומלץ מאוד לרכז את כל הנתונים והתהליכים שקדמו להתקשרות ולתעד אותם.

בכלל זה כוונתנו לנתונים שעמדו לנגד עיניי המחליטים בעסקאות, ניתוחים שערכו, מסמכים ודוחות שהוגשו ודיונים שנערכו. יואר כי המלצה זו נכונה גם בעת שמדובר בעסקה של אדם פרטי אחד. הדבר בהחלט יכול לסייע בלהעשות סדר בנתונים.

ה. לאחר ריכוז כל הנתונים יש לבצע בדיקת נאותות (Due- diligence)  משפטית, על מנת לאפיין את העסקה ולנטר את העניינים הדורשים בדיקה, ליבוןף בירור נוסף של הנתונים וכיוצ"ב.

ו. לאחר מכן, בהתאם לאפיונה של העסקה, יש לבצע מס' הערכות נוסף. להלן מס' דוגמאות של הכנות והערכויות שכאלו:

ראשית, תוכנית עסקית מפורטת, הכוללת בדיקת כדאיות כלכלית בהתקשרות;

שנית, ניתוחי רגישות להנחות ולפרמטרים שעשויים להשפיע על התכנית העסקית;

שלישית, התייחסות לסיכונים שזוהו, לרבות סיכוניים תפעוליים, לאמצעים לניהולם ולהפחתתם, ולתרחישים, בכללם תרחישי קיצון, המתייחסים לשינויים בגורמי סיכון עיקריים;

רביעית, מעקב אחרי תוצאות ההתקשרות בפועל לעומת התחזיות, ובכלל זה איסוף, ניתוח ותיעוד מידע הנוגע לעסקה, מתחילת ההתקשרות ועד סופה;

חמישית, בחינת השפעת העסקה על הון התאגיד, תוך ביצועה, ובחינה תוך כדי התקדמות בעסקה ובשים לב לפרמטרים שהוגדרו על ידכם מראש בהקשר זה בדבר מהו תמהיל ההון לעומת החוב (הלוואות) שנכון יהיה להעמיד לטובת רכישת העסקה.

כתמיד, אנו לשרותכם לכל שאלה.

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק