תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשעב-2011

שינוי מתווה הפחתת המיסים
המגמה הקבועה היום בדין במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן - חוק ההתייעלות), הינה הקטנת שיעורי המס על יחידים ועל חברות. מוצע כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות. כמו כן מוצע להגדיל את שיעורי המס כלהלן: להגדיל את שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ- 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) וזאת כך ששיעור המס על  מדרגת המס העליונה  יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך. כמו כן מוצע להגדיל את שיעור מס החברות ל-25%, חלף השיעור החל בשנת המס 2011 של 24% (ושיעור של 23% שהיה צפוי לפי המתווה שבחוק ההתייעלות לגבי שנת המס 2012).

היטל בגין הכנסות גבוהות
בנוסף, מוצע להטיל מס נוסף על הכנסות גבוהות. מדובר במס שיוטל על הכנסתו החייבת של אדם העולה על מיליון ש"ח לשנת מס (הכנסה חודשית של כ-83 אלף ש"ח), מכל מקור שהוא (משכורת, עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, רווח הון וכו'). על הכנסה חייבת כאמור מעל מיליון שקלים חדשים יוטל מס אחיד בשיעור של 2%, בין אם מדובר במקור הכנסה אחד ובין אם במספר מקורות הכנסה מכל מקור שהוא.

נקודות זיכוי לאב לילד עד גיל שלוש
מוצע כי יוקטן נטל המס על משפחות עם ילדים עד גיל שלוש. מדובר במשפחות צעירות שהן על פי רוב בראשית דרכן המקצועית, ולכן בדרך כלל השתכרותן אינה ברמת שכר גבוהה, זאת לצד קיומו של נטל מיוחד בהוצאה בגידול הילד. לפיכך מוצע להקל  בנטל המס על משפחות אלו. לאור נתוני ההכנסות החייבות במס, נמצא כי ניצול מיטבי של ההקלה יהיה כנגד הכנסתו של האב, שכן מרביתם המכריע של הגברים בעלי ההכנסה מגיעים לחבות מס בעוד רק מיעוט מהנשים מגיעות לחבות מס ונהנות כבר היום מנקודות זיכוי בגין ילדים. לפיכך יוענקו 2 נקודות זיכוי מעת לידת הילד ועד הגיעו לגיל שלוש בחישוב המס על הכנסתו של האב מיגיעה אישית . עוד יצוין, כי מדובר בצעד משלים למהלך של מתן נקודות זיכוי נוספות להורים לפעוטות, כפי שנקבע בתיקון 170 לפקודת מס הכנסה, בעקבות ע"א 4243/08  פקיד השומה גוש דן נגד ורד פרי (מיסים כ"ג 3 עמ'114).

החל משנת המס 2012 יועלה שיעור המס על ריבית, דיבידנד, רווח הון ושבח ריאלי מ-20% ל25% ולגבי בעל מניות מהותי יעלה שיעור המס כאמור מ25% ל30%. בהתאם יחול שיעור מס של 30% על שבח ריאלי בידי בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.

עוד מוצע לקבוע כי ההכנסה המירבית לענין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תעמוד על חמש פעמים השכר הממוצע במשק, החל מיום 1 בינואר 2012.

ג. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה: צפויה תוספת גביה של 3.9 מילארד ₪ בשנת המס 2012 המיועדת להפחתת מסים עקיפים.
ד. השפעת החוק המוצע על התקן המינהלי: אין

לסעיף 1 - תיקון פקודת מס הכנסה
לפסקה (1)
על פי התיקון המוצע, שיעורי המס שיחולו לגבי יחיד על רווח הון ריאלי יהיו 25% אם אינו בעל מניות מהותי ו-30% אם הוא בעל מניות מהותי. סעיף 3(ג) לפקודה קובע את שיעור המס החל בפדיון מניות, מוצע להתאימו לשיעורי המס החדשים המוצעים.
לפסקה (2)
סעיף 28 לפקודה מאפשר לנישום לקזז הפסד שהיה לו בעסק או במשלח יד כנגד סך כל הכנסתו החייבת ממקורות אחרים באותה שנת מס. הפסד שלא ניתן לקזזו בשנת מס מסוימת, ניתן להעבירו לשנות המס הבאות, בזו אחר זו, ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת מהשנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה.
סעיף  קטן (ג) קובע כי למרות האמור, אם ביקש זאת הנישום, לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס  החל עליהם אינו עולה על 20%. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על ההכנסות האמורות, מוצע להתאים את שיעור המס הקבוע בסעיף לשיעור המס המוצע.
לפסקה (3)
מוצע כי יוקטן נטל המס על משפחות עם פעוטות עד גיל שלוש. לפיכך, מוצע להוסיף את סעיף 36ב לפקודה, אשר יקבע כי בחישוב המס של גבר יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי בעד ילדיו כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית. לאור המגבלה התפעולית בהענקת חלק מנקודת זיכוי שתתאים באופן מדויק לכל יחיד לתקופה שמיום לידת התינוק בשנת המס וכן לתקופה בתוך שנת המס עד שמלאו לו שלוש, מוצע לפשט את החלוקה של נקודות הזיכוי כך שבשנת המס שבה נולד הילד תוענק לאב נקודת זיכוי אחת ובשנת המס שבה מלאו לילד שלוש תוענק לאב נקודת זיכוי אחת. בשנתיים שבין שנות מס אלו יוענקו לאב, בכל שנה 2 נקודות זיכוי. כך, במשך 4 שנים יוענקו לאב בסה"כ 6 נקודות זיכוי (1,2,2,1)  (הסדר מיסויי דומה חל כיום על הענקת נקודות זיכוי לאישה בשל ילדיה).
לפסקה (4)
סעיף 64א5 לפקודה עוסק בניכוי המס בעת תשלום הכנסה חייבת של בעלי מניות בקרן להשקעות במקרקעין. פסקה (4) עוסקת במס ששולם על ידי קרן נאמנות פטורה. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על ההכנסות האמורות, מוצע להתאים את שיעור המס הקבוע בפסקת משנה (4) לשיעור המס החדש.
לפסקה (5)
בהתאם להוספת סעיף 36ב, כנוסחו בסעיף קטן (3) לחוק, מוצע לתקן את סעיף 66 לפקודה אשר עוסק בחישוב מס נפרד של בני זוג, כך שבחישוב מס נפרד יקבל הגבר שתי נקודות זיכוי בגין ילד עד גיל שלוש, בדומה לנקודות הזיכוי שמקבלת האישה בחישוב נפרד.
לפסקה (6)
חלק ה לפקודה קובע הוראות לענין מס על רוח הון. בתיקון המוצע לחלק זה, מוצע להעלות את שיעורי המס על רווח הון ולקבוע, ככלל, שיעור מס של 25% על רווח הון בידי יחיד שאינו מוכר נייר ערך של חברה שהוא בעל מניות מהותי בה ושיעור מס של 30% על רווח הון בידי יחיד  המוכר נייר ערך של חברה שהוא בעל מניות מהותי בה. המס על רווח הון בידי חברה יהיה בשיעור מס החברות, שנקבע ל- 25%. לגבי נכסים שנרכשו לפני תחילת התיקון המוצע, ייערך חישוב ליניארי לצורך קביעת שיעור המס אשר יחול על רווח ההון, ואשר יביא בחשבון תקופות החזקה בנכס שבהן חל שיעור מס שונה. סעיף 88 לפקודה מגדיר מונחים שונים לענין חלק ה לפקודה. הואיל ובתיקון זה מוצעת תקופת חישוב נוספת לגבי נכסים שנרכשו טרם תחילתו, מוצע לבטל חלק מההגדרות הקיימות ולהוסיף הגדרות חדשות אשר יביאו בחשבון את שלוש תקופות החישוב של רווח ההון.
לפסקה (7), פסקת משנה (1)(א) ו-(ב)
סעיף 91 לפקודה קובע את המס המוטל על רווח הון. מוצע לקבוע כי יחיד יחויב במס על רווח הון ריאלי בשיעור שלא יעלה על 25%. שיעור המס על רווח ההון הריאלי במכירת נייר ערך של חברה שמוכר יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, לא יעלה על 30%.
לפסקת משנה (2)(א) עד (ג)
בסעיף 91(ב1) לפקודה נקבעו הוראות מעבר לגבי נכס שנרכש לפני המועד הקובע- 1 בינואר 2003, כך שיחולו לגביו שתי תקופות חישוב- התקופה שעד למועד הקובע והתקופה שמהמועד הקובע ועד ליום המכירה. הואיל ובתיקון זה מוצע להעלות את שיעורי המס לגבי רווח הון, מוצע להתאים הוראות אלה באופן ששיעורי המס שחלו בשתי התקופות ימשיכו לחול לגבי חלק רווח ההון עד יום תחילת התיקון ומאותו יום יחולו שיעורי המס החדשים.
לפסקת משנה 2(ד)
לגבי ניירות ערך נסחרים נקבעה הוראה של מכירתם ורכישתם מחדש ערב כניסת התיקון המוצע לתוקף, כך שיחול לגביהם יום רכישה ושווי רכישה חדש. לאור האמור, מוצע לקבוע כי לגבי ניירות ערך נסחרים שנרשמו למסחר לפני יום השינוי וכן לגבי יחידה בקרן נאמנות פטורה, לא יחול סעיף 91(ב1)(1)(ב) ושיעור המס שיחול לגבי רווח ההון הריאלי שינבע ממכירת ניירות אלה הוא בהתאם לסעיף 91(ב)(1) או (2), לפי הענין.
לפסקת משנה (3)
בסעיף 91(ה) לפקודה  נקבעו הוראות לעניין פריסת רווח הון לחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס, או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן, והמסתיימת בשנת המס שבה נבע הרווח.
לגבי ניירות ערך נסחרים נקבעה הוראה של מכירתם ורכישתם מחדש ערב כניסת התיקון המוצע לתוקף, כך שיחול לגביהם יום רכישה ושווי רכישה חדש. לאור האמור, מוצע להבהיר, כי לא ניתן יהיה לבצע פריסה של רווח הון במכירת ניירות ערך נסחרים ושיעור המס שיחול לגבי כל רווח ההון שינבע ממכירת ניירות אלה החל מיום כניסת התיקון המוצע לתוקף הוא שיעור המס החדש.
לפסקה (8)
סעיף 93 עוסק במיסוי רווח הון בעת פירוק חבר-בני –אדם. סעיף קטן (ב4) קובע כי במועד העברת נכס מהמפרק לבעל המניות, ינוכה המס החל בשל הכנסה שהייתה לבעל המניות, בשיעורי המס החלים על רווח הון. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על ההכנסות האמורות, מוצע להתאים את שיעורי המס הקבועים בפסקת משנה (4) לשיעור המס החדש.
לפסקה (9)
סעיף 101א עוסק בסמכות שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין רווח הון במכירת נייר ערך. פסקה (א)(9) עוסקת בהוראות כאמור לעניין ניכוי הוצאות ריבית ריאלית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים בין המלווה ללווה. סעיף קטן (ב) קובע, כי עד לקביעת הוראות כאמור בסעיף קטן (א)(9), נישום שתבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה יחויב רווח הון שהיה לו במכירת ניירות ערך בשיעור של 25%. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על רווח הון, מוצע להתאים את שיעור המס הקבוע בסעיף קטן (ב) לשיעור המס החדש ולקבוע כי הסעיף יחול רק לגבי יחיד.
לפסקה (10)
מוצע להוסיף את הגדרת "הכנסה החייבת במס נוסף", כמשמעותה בסעיף 121ב כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה, לסעיף 120א לפקודה, כך שהסכום הנקוב לגביה יתואם באופן אוטומטי למדד.
לפסקה (11)
בסעיף 121 לפקודה קבועים שיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד. כפי שצוין בחלק הכללי, מוצע כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות. כמו כן  מוצע להגדיל את שיעורי המס כדלהלן: להגדיל את שיעור מס ההכנסה על בעלי הכנסה גבוהה החל מ- 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) וזאת כך ששיעור המס על  מדרגת המס העליונה  יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48% על הכנסה מסכום זה ואילך. לאור ביטול הוראות השעה לעניין סעיף 121 בחוק ההתייעלות הכלכלית, וכן לאור העלאת שיעורי המס ביחס להוראת הקבע שנקבעה בחוק זה לעניין סעיף 121 וביטולה, מוצע להחליף את סעיף 121 כך שייקבעו בו שיעורי המס המוצעים.
לפסקה (12)
כפי שהוסבר בחלק הכללי, מוצע להטיל "מס מיוחד להכנסות גבוהות". לאור האמור, מוצע להוסיף את סעיף 121ב, שכותרתו "מס על הכנסות גבוהות". בהתאם לסעיף זה, על אף האמור בכל חיקוק, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על מיליון שקלים (נכון למועד תחילת התיקון) ישלם היטל בשיעור של 2% מסכום ההכנסה החייבת העולה על מיליון שקלים. כן מוצע לקבוע כי דין השבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין כדין הכנסה חייבת, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין. בנוסף, מוצע כי הוראות סעיף 65 ו-66 העוסקות בחישוב המס של בני זוג יחולו בחישוב ההכנסה המחייבת בהיטל, כך שהכנסה שיוחסה לבני הזוג בהתאם לסעיפים אלה תיחשב כהכנסתו של יחיד שבגינה יחושב ההיטל. הכנסה חייבת בסעיף זה מוגדרת למעט סכום אינפלציוני, כך שעל סכום זה לא יחול המס הנוסף.
לפסקה (13)
סעיף 125ב לפקודה קובע את שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד. מוצע לקבוע כי שיעור המס על דיבידנד בידי יחיד יעלה ל-25% ושיעור המס לבעל מניות מהותי בחברה משלמת הדיבידנד יעלה ל-30%. הואיל וראוי כי מערכת מס תהיה ניטראלית מבחינה מיסויית בין פעילות כיחיד לבין פעילות באמצעות תאגיד, שאם לא כן נוצר תמריץ, משיקולי מס בלבד, לפעול דווקא באמצעות תאגיד, העלאה באחד מן המסים המוטלים על יחיד מן הראוי שתביא  להעלאה גם במסים על הכנסות אחרות, במיוחד על הכנסות אלו שמקורן בתאגיד. צורך זה נובע גם מהמגמה לייצור אחידות בשיעורי המס באפיקי השקעות שונים. העלאת שיעור המס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי בשילוב עם שיעור מס החברות המוגדל כמוצע, יבטיח תוצאה שווה מול המס השולי העליון המוטל על הכנסתם של יחידים.
לפסקה (14)
סעיף 125ב1 עוסק בשיעור המס על רווחים של יחיד מקרן נאמנות. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על הכנסות מדיבידנד, ריבית ורווח הון, מוצע להתאים את שיעורי המס הקבועים בסעיף קטן (ב) לשיעורי המס החדשים.
לפסקה (15)
בסעיף 125ג לפקודה נקבע שיעור המס המוטל על יחיד בגין הכנסה מריבית ודמי ניכיון. כיוון שמוצע להעלות את שיעור המס על ההכנסות האמורות, מוצע להתאים את שיעורי המס הקבועים בו לשיעורי המס החדשים.
לפסקה (16)
סעיף 126 לפקודה קובע את שיעור מס החברות. כאמור לעיל, המגמה הקבועה היום בדין במסגרת חוק ההתייעלות הינה הקטנת שיעורי המס על יחידים ועל חברות. הואיל ומוצע כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות, מוצע להחליף את סעיף 126 כך שייקבע בו שיעור המס המוצע, 25%.
לסעיף 2 - תיקון חוק מיסוי מקרקעין
לפסקה (1)
סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין עוסק במקדמות על חשבון המס במכירת זכות במקרקעין. לאור העלאת שיעור המס המוצע בגין השבח, מוצע להעלות במקביל גם את שיעור המקדמות שנקבע, מ-15% ל 18.5% מהתמורה במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא לפני יום התחילה, ומ-7.5% ל-9.5% מהתמורה במכירת זכות במקרקעין שיום הרכישה שלה הוא מיום התחילה ואילך.
לפסקה (2)
בתיקון המוצע לפרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין, מוצע להעלות את שיעור המס על השבח ולקבוע, ככלל, שיעור מס של 25% על שבח  בידי יחיד שאינו מוכר נייר ערך של חברה שהוא  בעל מניות מהותי בה  ושיעור מס של 30% ליחיד  המוכר נייר ערך של חברה שהוא בעל מניות מהותי בה. המס על השבח בידי חברה יהיה בשיעור מס החברות, שנקבע ל- 25%. לגבי נכסים שנרכשו לפני תחילת התיקון המוצע, ייערך חישוב ליניארי לצורך קביעת שיעור המס אשר יחול על השבח , ואשר יביא בחשבון תקופות החזקה בנכס שבהן חל שיעור מס שונה. סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר מונחים שונים לענין פרק חמישי, העוסק בסכום המס. הואיל ובתיקון זה מוצעת תקופת חישוב נוספת לגבי נכסים שנרכשו טרם תחילתו, מוצע לבטל חלק מההגדרות הקיימות ולהוסיף הגדרות חדשות אשר יביאו בחשבון את שלוש תקופות החישוב של השבח.
לפסקה  (3)-
לפסקת משנה (1)(א) ו-(ב)
סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין קובע את המס המוטל על השבח. מוצע לקבוע כי יחיד יחויב במס על שבח ריאלי בשיעור שלא יעלה על 25%. כן מוצע לקבוע הוראה חדשה לגבי שיעור המס על השבח במכירת נייר ערך של איגוד מקרקעין שמוכר יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה. שיעור מס זה לא יעלה על 30%.
לפסקת משנה (3)(ד)
בסעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין נקבעו הוראות מעבר לגבי נכס שנרכש לפני יום התחילה- 7 בנובמבר 2001, כך שיחולו לגביו שתי תקופות חישוב- התקופה שעד למועד הקובע והתקופה שמהמועד הקובע ועד ליום המכירה. הואיל ובתיקון זה מוצע להעלות את שיעורי המס לגבי השבח, מוצע להתאים הוראות אלה באופן ששיעורי המס שחלו בשתי התקופות ימשיכו לחול לגבי חלק השבח  הנצבר עד יום תחילת התיקון. לגבי חלק השבח הנצבר מיום תחילת התיקון   יחולו שיעורי המס החדשים.
לסעיף 3 – תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010
מוצע כי החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות.
לסעיף 4 – תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2010 ו-2011
לוח י"א לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו הכנסה מירבית ומזערית לעניין דמי ביטוח, קובע, כי התקרה לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, היא חמש פעמים הסכום הבסיסי (השווה כיום ל- 8,158 ₪). במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן – חוק המדיניות הכלכלית) נקבעה הוראת שעה, לפיה ההכנסה המרבית בשנת 2011 תעמוד על תשע פעמים הסכום הבסיסי, ובשנת 2012 תעמוד על שמונה פעמים הסכום הבסיסי.

מוצע לקבוע שביום 1 בינואר 2012 תחזור ההכנסה המירבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ותעמוד על חמש פעמים הסכום הבסיסי. נוכח האמור, מוצע לקבוע, כי ההכנסה המרבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תעמוד החל ביום 1 בינואר 2012 על חמש פעמים הסכום הבסיסי. למען הסר ספק, יובהר, כי אין באמור כדי להגדיל את התקרה לעניין תשלום הגמלאות.

לסעיף 5 -תחילה
מוצע לקבוע כי תחילת החוק תהיה ביום 1 בינואר 2012
לסעיף 6 – הוראות מעבר והוראות שעה
לפסקה (1)
לעניין תיקון סעיף 91 כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, מוצע לאפשר לנישום למכור מניות שהיו לו לפני יום התחילה במכירה רעיונית, שתאפשר לו לקבל מחיר רכישה ושווי רכישה חדשים. אם מכר כאמור, יחול מס בשיעור של 25% רק לגבי חלק רווח ההון הנצבר החל מיום התחילה..
לפסקה (3)
סעיף 91(ו)(2) לפקודה קובע כי החל בשנת המס 2005, לשיעור המס במכירת נכס שנרכש עד שנת המס 1960, החייב לפי סעיף קטן (ו)(1) במס בשיעור שבין 12% ל-24%, בהתאם לשנת הרכישה, יווסף 1% לכל שנת מס, ובלבד ששיעור המס לא יעלה על השיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) או (ב)(1) או (2). לאור העלאת שיעורי המס, מוצע לקבוע כהוראת שעה, כי בשנים 2012-2014, לגבי יחיד בלבד, מי ששיעור המס שלו לפי הדין הקיים עולה על 20% או 25% (לבעל מניות מהותי) ולולא התיקון שיעור המס שלו היה נקבע לפי שיעורי מס אלה כתקרה מירבית, רווח ההון שלו יחויב ב-1% נוסף בשנת 2012 וב-2% נוספים בשנת 2013 ואילך, עד להגעה לתקרה המרבית לפי שיעורי המס המוצעים (25% ו-30% לבעל מניות מהותי).
לפסקה (4)
כדי שהסכומים הנקובים בתיקון המוצע יתואמו באופן אוטומטי למדד, מוצע לקבוע כי יראו אותם כאילו תואמו לאחרונה ביום 1 בינואר 2011. 
לפסקה (5)
סעיף 125ג כנוסחו בסעיף 17 להצעה זו יחול על ריבית שנצמחה ביום התחילה ואילך. ייחוס הריבית מיום התחילה ייעשה לפי השיטה הליניארית.
לפסקה (6)
סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו בסעיף 21 לחוק זה, לא יחול לגבי מי שחל עליו סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה), התשע"א-2011, וזאת על מנת שלא לפגוע בשיעור המס המיוחד שניתן בחוק זה לצורך הגדלת היצע דירות המגורים.
לפסקה (7)
סעיף 48א(ד)(1) לחוק מיסוי מקרקעין עוסק בשיעור המס החל במכירת נכסים שנרכשו בין השנים 1948 ו-1960. פסקת משנה (2) קובעת, כי החל בשנת המס 2005, לשיעור המס במכירת זכות במקרקעין לאחר יום התחילה בידי חברה שהכנסתה מעסק או בידי יחיד שקיבל זכות במקרקעין בפירוק החברה, החייבת לפי סעיף קטן (1) במס בשיעור שבין 12% ל-24%, בהתאם לשנת הרכישה, יווסף 1% לכל שנת מס, ובלבד ששיעור המס לא יעלה על השיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) או (ב). פסקה (3) חלה על מי שפסקה (2) אינה חלה עליו, וקובעת מתווה של תוספת לשיעור המס לפי פסקה זו של 1% לשנות המס 2011, ו-2012 ותוספת של 2% החל בשנת המס 2013, ובלבד ששיעור המס לא יעלה על השיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (א) או (ב). לאור העלאת שיעורי המס, מוצע לקבוע עלייה מדורגת של שיעור המס עד להגעה לשיעור מס מירבי בהתאם לשיעורי המס החדשים. לאור האמור, מוצע לקבוע כהוראת שעה, לגבי יחיד בלבד, כי בשנים 2012-2017 מי ששיעור המס שלו לפי הדין הקיים עולה על 20%, ולולא התיקון שיעור המס שלו היה נקבע לפי שיעור מס זה כתקרה מירבית, רווח ההון שלו יחויב ב-1% נוסף בשנת 2012 וב-2% נוספים בשנת 2013 ואילך, עד להגעה לתקרה המרבית לפי שיעורי המס המוצעים (25% ו-30% לבעל מניות מהותי). 

ה.  להלן נוסח החוק המוצע:
הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק      (תיקון מס'...)(...)


תיקון פקודת מס הכנסה

1.  בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961  (להלן-הפקודה)-
  (1) בסעיף 3- בסעיף קטן  (ג), בפסקה (1), במקום "בשיעור של 20%" יבוא "בשיעור של 25%", ובמקום "בשיעור של 25%" יבוא "בשיעור של 30%".
  (2) בסעיף 28, בסעיף קטן (ג) , במקום "20%" יבוא "25%."
  (3) אחרי סעיף 36א יבוא:
  "זיכוי לגבר בעד ילדים 36ב. בחישוב המס של גבר תושב ישראל יובאו בחשבון  נקודות זיכוי  בעד ילדיו, כנגד מס החל על הכנסתו מיגיעה אישית כלהלן:
    (1) נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיו בשנת לידתו ובשנה שבה מלאו לו שלוש שנים;
    (2) שתי נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו  בשנת המס שלאחר שנת לידתו ובשנת  המס שקדמה לשנה שבה מלאו לילד שלוש שנים."
  (4) בסעיף 64א5, בסעיף קטן (א), בפסקה (4)(ג), במקום "בשיעור של "25%" יבוא "בשיעור של "30%."
  (5) בסעיף 66, בסעיף קטן (ג), בפסקה (3), אחרי "תהא רק לבן הזוג הרשום." יבוא "הגבר יהיה זכאי לנקודות זיכוי לפי סעיף 36ב," ובמקום "האשה" יבוא "והאשה".
  (6) בסעיף 88-
   (1) ההגדרה "יתרת רווח הון ריאלי" תימחק.
   (2) לאחר ההגדרה "רווח הון ריאלי עד המועד הקובע", יבוא:
    "יום השינוי" – יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
    " רווח הון ריאלי מהמועד הקובע ועד ליום השינוי "- 
    רווח הון ריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה או מהמועד הקובע, לפי המאוחר, ועד ליום שקדם ליום השינוי, לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה;
    "יתרת רווח הון ריאלי לאחר יום השינוי"-
    ההפרש שבין רווח הון ריאלי לבין צרוף סכומם של רווח הון ריאלי עד המועד הקובע ורווח הון ריאלי לאחר המועד הקובע ועד ליום השינוי."
  (7) בסעיף 91-
   (1) בסעיף קטן (ב) -
    (א) בפסקה (1), במקום "20%" יבוא "25%".
    (ב) בפסקה (2), במקום "25%" יבוא "30%".
   (2) בסעיף קטן (ב1), בפסקה (1)-
    (א)  ברישא, במקום "שיום רכישתו חל לפני המועד הקובע" יבוא "שיום רכישתו חל לפני יום השינוי."
    (ב)  במקום פסקת משנה (א) יבוא-
     "(א) נרכש הנכס לפני המועד הקובע -
     (1) על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע- כאמור בסעיף 121;
     (2) על רווח ההון הריאלי מהמועד הקובע ועד ליום השינוי - בשיעור שלא יעלה על 20% או על 25% לבעל מניות מהותי שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ב)(2)  או על השיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(3), לפי הענין;
     (3) על יתרת רווח ההון הריאלי לאחר יום השינוי בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(1), (2) או (3), לפי הענין;
    (ג) במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
     "(ב) נרכש הנכס לאחר המועד הקובע  יחולו על רווח ההון הריאלי לאחר המועד הקובע ועד ליום השינוי ועל יתרת רווח ההון הריאלי לאחר יום השינוי הוראות פסקאות משנה (א)(2) ו-(3), לפי הענין."
    
    (ד) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא -
     "(ג) הוראות פסקת משנה (ב) לא יחולו במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ושנרשמו למסחר לפני יום השינוי וכן במכירת יחידה בקרן נאמנות פטורה ויחולו הוראות סעיף קטן (ב) פסקאות (1) או (2), לפי הענין." 
   
   (3) בסעיף קטן (ה) -
    (1) בפסקה (2) (א), במקום "ויתרת רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי עד יום התחילה ויתרת השבח הריאלי" יבוא, "רווח ההון הריאלי מהמועד הקובע ועד ליום השינוי, יתרת רווח ההון הריאלי לאחר יום השינוי, השבח הריאלי עד יום התחילה, השבח הריאלי מיום התחילה ועד ליום השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר יום השינוי."
    (2) לאחר פסקה (2) יבוא-
    "(3) הוראות פסקה (1) לא יחולו על רווח הון במכירת ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה." 
 
  (8) בסעיף 93, בסעיף קטן (ב4) -
   (1) בפסקת משנה (2), במקום "בשיעור של 25%" יבוא "בשיעור של 30%"
   (2) בפסקת  משנה (3), במקום "בשיעור של 20%" יבוא " בשיעור של  25%".
  (9) בסעיף 101א בסעיף קטן (ב), במקום "נישום" יבוא "יחיד" ובמקום "בשיעור של 25%" יבוא" בשיעור של 30%."
  (10) בסעיף 120א, בהגדרה "תקרות הכנסה" בסופה יבוא "וכן הכנסה החייבת במס נוסף כמשמעותה בסעיף 121ב."
  (11) בסעיף 121, במקום האמור בו יבוא:               
   "שיעור המס ליחיד 121(א) המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:
      (1) על כל שקל חדש מ-254,880 השקלים החדשים הראשונים- 30%;
      (2) על כל שקל חדש מ-254,881 שקלים חדשים עד 482,760 שקלים חדשים-33%;
      (3) על כל שקל חדש נוסף- 48%.
           (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:
      (א) על כל שקל חדש מ-60,840 השקלים החדשים הראשונים-10%;
      (ב) על כל שקל חדש מ-60,841 שקלים חדשים עד 103,920 שקלים חדשים- 14%;
      (ג) על כל שקל חדש מ- 103,921 שקלים חדשים עד 168,840 שקלים חדשים- 23%;

      (ד) על כל שקל חדש מ- 168,841 שקלים חדשים ועד  254,880 שקלים חדשים – 30%.
     (2) השעורים המופחתים הקבועים בפסקה (1) לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגניה פנקסים קבילים"
  
  (12) אחרי סעיף 121א יבוא:
  "מס על הכנסות גבוהות "121ב. (א) על אף האמור בכל חיקוק, יחיד אשר בשנת המס הכנסתו החייבת עלתה על מיליון שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על מיליון שקלים חדשים (להלן- הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 2%, ויחולו הוראות אלה:
     
     (1) לענין סעיף זה, דין שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין כדין הכנסה  חייבת;
     (2) לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס נוסף של בני זוג יחולו סעיפים 65 ו-66 ויראו את הכנסת כל אחד מבני הזוג כפי שיוחסה לו בהתאם לסעיפים אלה כהכנסתו של יחיד ויחולו עליה הוראות סעיף קטן (א);
     (3) על הכנסה החייבת במס נוסף לא יחולו הוראות סעיף 91 לענין מקדמות;
(4) לענין סעיף זה "הכנסה חייבת"- למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ולמעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין"
  (13) בסעיף 125ב -
   (1) בפסקה (1), במקום "20%" יבוא "25%";
   (2) בפסקה (2), במקום "25%" יבוא "30%";
   (3) בפסקה (3), במקום "20%" יבוא "25%" ובמקום "25%" יבוא "30%";
   (4) בפסקה (4), במקום "20%" יבוא "25%";
   (5) בפסקה (5), במקום "20%" יבוא "25%" ובמקום "25%" יבוא "30%";
  (14) בסעיף 125ב1, בסעיף קטן (ב), במקום "20%" יבוא "25%".
  (15) בסעיף 125ג, בסעיף קטן (ב),  במקום "20%" יבוא "25%".
  (16) בסעיף 126, בסעיף קטן (א), במקום האמור בו יבוא:
   "(א) על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם יוטל מס שייקרא "מס חברות", בשיעור של 25%."
תיקון חוק  מיסוי מקרקעין 2.  בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963  (להלן חוק מיסוי מקרקעין),
(1)  בסעיף 15, בסעיף קטן (ב)-
(א) בפסקת משנה (1), במקום "15%" יבוא "18.5%";
(ב)  בפסקת משנה (2), במקום "7.5%" יבוא "9.5%".
  (2) בסעיף 47 -
   (א) ההגדרה "יתרת השבח הריאלי" תימחק.
   (ב) לאחר ההגדרה "שבח ריאלי עד יום התחילה", יבוא:
   "יום השינוי" – ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
   "שבח ריאלי מיום התחילה ועד ליום השינוי" -
   השבח הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה או מיום התחילה לפי המאוחר, ועד ליום שקדם ליום השינוי, לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה;
   "יתרת שבח ריאלי לאחר יום השינוי"-
   ההפרש שבין שבח ריאלי לבין צרוף סכומם של שבח ריאלי עד יום התחילה ושבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד ליום השינוי;"
  (3) בסעיף 48א-
   (1) בסעיף קטן (ב), 
    (א) בפסקה (1), במקום "20%" יבוא "25%".
    (ב) אחרי פסקה (1) יבוא-
    "(1א) על אף האמור בפסקה (1), יחיד יהיה חייב במס על שבח ריאלי בשיעור שלא יעלה על 30%, אם הוא בעל מניות מהותי באיגוד המקרקעין במועד מכירת הזכות באותו האיגוד, או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו למכירה כאמור;
    לענין פסקה זו ולענין סעיף 48ב-
    "בעל מניות מהותי", ו-"קרוב"- כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה;
   
   (ג) בפסקה (2), במקום "פסקה (1)" יבוא "פסקאות (1) ו-(1א), ואחרי "בפסקה (1)" יבוא "או בפסקה (1א), לפי הענין""
   (ד) בסעיף קטן (ב1)-
    (1) ברישא, במקום "היה לפני יום התחילה" יבוא "היה לפני יום  השינוי"
    (2) פסקאות משנה (1) ו- (2) יימחקו, ובמקומן יבוא-
     "(1) נרכש הנכס לפני יום התחילה -
            (א)על השבח הריאלי עד יום התחילה- בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף121 לפקודה;
            (ב) על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד ליום השינוי- בשיעור של עד 20%;
            (ג) על יתרת השבח הריאלי לאחר יום השינוי-  בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב)(1) או (1א), לפי הענין;
     (2) נרכש הנכס לאחר יום התחילה יחולו על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד ליום השינוי ועל יתרת השבח הריאלי לאחר יום השינוי  הוראות פסקאות משנה (1)(ב) ו-(ג), לפי הענין."
    (3)  בסעיף קטן (ד)-
      בפסקה (1), הסיפא המתחילה במילים "ואולם" ועד "לפי העניין", תימחק.

      בפסקה (2), אחרי "יחויב השבח במס" יבוא "בשיעורים";

      בפסקה (3), אחרי "יחויב השבח במס" יבוא "בשיעורים";

    (4) בסעיף קטן (ה),
     (א) בפסקה (1א), ברישא, במקום "היה לפני יום התחילה" יבוא "היה לפני יום השינוי;
     (ב) בפסקת משנה (א), במקום "השבח הריאלי עד יום התחילה" יבוא " השבח הריאלי עד יום התחילה, השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד ליום השינוי ויתרת השבח הריאלי לאחר יום השינוי".
  (3) בסעיף 48ב-
   (1)  בסעיף קטן (א) במקום "ו-20%" יבוא "ולא יעלה על שיעור מס כאמור בסעיפים 48א(ב)(1) או (1א), לפי הענין, ליחיד;
   (2)  בסעיף קטן (ב), -
    (1) ברישא, במקום "היה לפני יום התחילה" יבוא "היה לפני יום השינוי;
    (2) בפסקה (2), במקום "על יתרת השבח הריאלי" יבוא "על השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד ליום השינוי ועל יתרת השבח הריאלי לאחר יום השינוי"  ובמקום " ו-20%" יבוא "ולא יעלה על שיעור מס כאמור בסעיפים 48א(ב)(1) או (1א), לפי הענין, ליחיד;
תיקון חוק ההתייעלות הכלכלית 3.  בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 , התשס"ט-2009,  -

   (1) בסעיף 165, סעיפים קטנים (9) ו-(10) יבוטלו;
   (2) בסעיף 167, סעיפים קטנים (ג) עד (ו) יבוטלו;
(3) בסעיף 169, פסקאות (2) עד (5) יבוטלו.
 
תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 4.  בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א- 2011 .
  (1)  סעיף 11(ב) – בטל.
  (2)  סעיף 12(2) – בטל.

תחילה ותחולה 5.  (א) תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (להלן- יום התחילה.)
(ב) סעיף 4 לחוק זה יחול על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.
הוראות מעבר והוראות שעה 6.  לענין תיקון סעיף 91 לפקודה כנוסחו בסעיף 1(7) לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
  (1) במהלך חודש דצמבר 2011 רשאי נישום למכור נייר ערך, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנסחר בבורסה, וכן יחידה בקרן נאמנות פטורה, ולרכוש אותם  מחדש, באמצעות חבר בורסה, באותו אופן שבו מתבצעות עסקאות מחוץ לבורסה, והכל באותה כמות, באותו יום ולפי מחיר תום יום המסחר לנייר ערך או ליחידה, ובלבד שמכר את כל ניירות הערך שהיו לו מאותו סוג או את כל היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות, ובלבד שבמכירת נייר הערך נוצר לו רווח הון; מכר ורכש כאמור, יראו את יום ביצוע הפעולות האמורות כיום רכישה חדש של נייר הערך או של היחידה, לפי הענין, ומחירם המקורי החדש יהיה מחיר תום יום מסחר לנייר ערך או ליחידה;
   לענין זה-
   "נישום"- כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה;
   "מחיר תום יום המסחר"-
   (1) לענין נייר ערך- המחיר שנקבע בבורסה בתום יום המסחר שבו  מכר ורכש את נייר הערך;
(2) לענין יחידה בקרן נאמנות- מחיר הפדיון שנקבע ליחידה בקרן הנאמנות בתום יום המסחר שקדם ליום שבו מכר ורכש את היחידה;
  (2) אין באמור בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 80(ט) של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 147), התשס"ה-2005.
  (3) לענין סעיף 91(ו) לפקודה, בשנות המס 2012 עד 2014, לגבי יחיד, יקראו את פסקה (2) כאילו נאמר בה:
   "(2) החל בשנת המס 2005, יווסף לשיעור המס על פי פסקת משנה (1), 1% לכל שנת מס, או חלק ממנה, ואולם אם שיעור המס על רווח ההון בשנת 2012 לפי הוראות סעיף קטן זה עולה על השיעור הקבוע בסעיפים קטנים  (ב)(1) או (2), לפי הענין, כנוסחם עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (בפסקה זו- השיעורים המוגבלים) , יחויב רווח ההון בשנת המכירה בשיעורים המוגבלים ואולם החל בשנת המס 2012 יווספו להם השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו- (ב) להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה כמפורט להלן:
   (א) בשנת המס 2012- 1%;
   (ב) בשנות המס 2013 ו-2014-2% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א), לכל שנת מס עד לשנת המכירה."
  (4) לעניין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 121 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1(11)  לחוק זה, ואת הסכום הנקוב בסעיף 121ב, כנוסחו בסעיף 1 (12) לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).
  (5)    לענין סעיף 125ג לפקודה, כנוסחו בסעיף 1(15) לחוק זה, יחולו הוראות אלה:
   (1) הוראות הסעיף יחולו על ריבית ודמי ניכיון שנצמחו החל ביום התחילה  (בסעיף זה, "הריבית שמיום התחילה");
   (2) לגבי תכניות חיסכון ופקדונות שאושרו ונפתחו לפני יום התחילה, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) על ריבית שהופקה ונצמחה לאחר המועד שבו היה ניתן למשוך סכומים מהתכנית או מהפיקדון לאחר יום התחילה, מבלי שהמשיכה תהיה כרוכה בהרעת תנאי החיסכון, כפי שהוגדרו בתנאי התכנית או הפיקדון;
   (3) אין באמור בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 80(יד) של תיקון 147 לפקודה;
   (4) הריבית שמיום התחילה תחושב על ידי הכפלת סכום הריבית ששולם, ביחס שבין התקופה שמיום התחילה עד תום התקופה שבשלה נצברה הריבית, לבין התקופה שמן היום שבו החלה צבירת הריבית המשולמת עד יום סיום התקופה שבשלה נצברה.
  (6) סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחו בסעיף 2(3) לחוק זה, לא יחול לגבי מי שחל עליו סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה), התשע"א-2011.
  (7) (א)לגבי השנים 2012 עד 2017 יקראו לגבי יחיד את סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין כאילו בסעיף קטן (ד)(2) שבו נאמר;
  "(2)על אף הוראות פסקה (1), לגבי מכירת זכות במקרקעין לאחר יום התחילה בידי יחיד שקיבל זכות במקרקעין בפירוק החברה, החל בשנת המס 2005 ייווסף לשיעור המס לפי סעיף קטן זה 1% לכל שנת מס החל בשנת המס 2005 ועד לשנת המכירה, ואולם אם שיעור המס בשנת 2012 לפי הוראות סעיף קטן זה עולה על 20%, יחוייב השבח בשנת המכירה בשיעור של 20% ואולם  החל בשנת המס 2012  ייוספו שיעורי המס המפורטים בפסקאות להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה:
  (1) בשנת המס 2012- 1%;
 


(2)בשנת המס 2013 ואילך-2% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א), לכל שנת מס עד לשנת המכירה, ואולם לא יותר מ-25% ליחיד ומ-30% לבעל מניות מהותי כאמור בסעיף קטן (ב)(1א)"

(ב)לגבי השנים 2012 עד 2017 יקראו לגבי יחיד את סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין כאילו בסעיף קטן (ד)(3) שבו נאמר-

"(3) על אף הוראות פסקה (1), לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין, בידי מי שפסקה (2) אינה חלה עליו, ייווספו לשיעור המס לפי סעיף קטן זה, השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) להלן, לכל שנת מס או חלק ממנה; ואולם אם שיעור המס בשנת 2012 לפי הוראות פסקה זו עולה על 20%, יחויב השבח בשנת המכירה בשיעור של 20% בתוספת השיעורים המפורטים בפסקאות משנה (א) ו-(ב):
  
   (א)    בשנת המס 2012 - 1% נוסף על השיעור האמור בפסקת משנה (א);
  (ב)    בשנות המס 2013 ואילך - 2% נוסף על השיעורים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לכל שנת מס עד לשנת המכירה ואולם לא יותר מ-25% ליחיד ומ-30% לבעל מניות מהותי כאמור בסעיף קטן (ב)(1א)." 

על ידי: עו"ד יובל ברכה | תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשעב-2011

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק