מכירה ורכישה רעיונית של ניירות ערך בבורסה בחודש דצמבר 2011

בימים אלו הוציאה רשות המיסים הודעה כי לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2011 (להלן "החוק"), יוכלו משקיעים מסוימים, לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף חודש דצמבר 2011, "מכירה ורכישת רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה.

משמעות מכירה ורכישה כאמור הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח ההון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 (ליחיד מס בשיעור 20% או 25%, לפי העניין).

כמו כן, לצורכי מכירה עתידית, ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחיר תום יום המסחר (שער הסגירה) לפיו תבוצע מכירה זו, כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך.
"המכירה והרכישה הרעיונית" תתאפשר רק באמצעות מתן הודעה בכתב לחבר הבורסה לניירות ערך בישראל (בנקים ו/או חברי בורסה אחרים בישראל). בהודעה יפורטו ניירות הערך, בהם מתבקש חבר הבורסה לבצע "מכירה ורכישה רעיונית".
פעולת "הרכישה והמכירה הרעיונית" עצמה תבוצע לאחר מתן ההודעה כאמור, כעסקה מחוץ לבורסה, כששער העסקה הוא שער הסגירה של נייר הערך בתום יום המסחר בו בוצעה הפעולה.

הודעה לביצוע "מכירה ורכישה רעיונית" יש להעביר לחבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך, עד סוף חודש דצמבר 2011 בלבד. יובהר כי ביצוע פעולות המכירה והרכישה כאמור יתאפשר החל מיום פרסום החוק ברשומות ועד ליום 31.12.2011 בלבד.

המבקש לבצע "מכירה ורכישה רעיונית", חייב לבצע זאת לגבי כל ניירות הערך מאותו סוג המוחזקים על ידו במועד המכירה הרעיונית (לדוגמה, כל מניות חברת א.ב.ג בע"מ המוחזקים על ידו בכל חשבונותיו).

יובהר כי "המכירה והרכישה הרעיונית" יבוצעו באמצעות חבר בורסה בישראל בלבד לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה וכן לגבי יחידות בקרן נאמנות פטורה, לרבות לגבי ניירות ערך מהסוגים הבאים:
• מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בישראל.
• מניות וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה בחו"ל.
• יחידות בקרן נאמנות פטורה.
• אגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל.
• אגרות חוב הנסחרות בבורסה בחו"ל.
• אגרות חוב של מדינת ישראל.

מחזיקי ניירות ערך שלגביהם תחול הוראה זו הם:
• יחידם, לרבות בעלי שליטה ומייסדים.
• חברות.
ההוראה כאמור לא תחול על המחזיקים הבאים:
• עובדים או נותני שירותים שקבלו את נייר הערך בתמורה למתן שירות או עבודה ושלא חלים לגביהם שיעורי המס המופחתים הקבועים בחוק.
• מי שעסקו מסחר בניירות ערך.
בגין "מכירה ורכישה רעיונית" כאמור, ינוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי על פי השיעורים הנהוגים בשנת 2011.

יודגש, כי האמור לעיל חל על משקיע החייב במס בשיעורים מופחתים של 20% או 25% על רווח ההון הריאלי מניירות הערך לגביהם ביצע את "המכירה והרכישה הרעיונית". יחד עם זאת לגבי ניירות ערך זרים שנרכשו לפני יום 1.1.2005 יחולו ההוראות כאמור אולם שיעור המס על רווח ההון יהיה 35% ו- 20% בחלוקה ליניארית.

עוד יודגש, כי משקיע אשר בגין "המכירה והרכישה הרעיונית" תיווצר לו חבות במס נוספת מעבר לשיעורים המצוינים לעיל (לדוגמה משקיע שהוראות סעיף 101 לפקודה חלים לגביו) יהי חייב לדווח על "מכירה ורכישה רעיונית" לפקיד השומה הרלוונטי ולהשלים את תשלום המס בהתאם. זאת כמובן בנוסף לחובות הדיווח הקבועות בדין לרבות לעניין הגשת דין וחשבון שנתי.

על ידי: עו"ד יובל ברכה | 2011-12-11

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק