ביטוח משכנתא - מעכשיו יותר בקלות

מרבית רוכשי הדירות בישראל נעזרים בהלוואה בנקאית-משכנתא. בהלוואות אלו הנכס הממומן משמש, בדרך כלל, בטוחה לפירעון ההלוואות.    

כדי להגן על עצמם, תאגידים בנקאיים המעמידים הלוואות לדיור רשאים לדרוש מלווים לבטח את הנכסים. בגין ביטוח זה, מקבלים סוכני הביטוח דמי עמילות, אליהם מתייחסת טיוטת התקנות המתגבשת.

התקנות המוצעות נועדו לקבוע כי דמי עמילות מרביים שישולמו לסוכני ביטוח בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור לא יעלו על 20% מדמי הביטוח.  קביעת תקרה לדמי עמילות נועדה לוודא הגינות בקביעת דמי עמילות, למנוע פערים לא סבירים בין דמי עמילות המשולמים בביטוח אגב ההלוואה לדיור לבין אלו המשולמים בחוזי ביטוח מבנה דירה אחרים, ולמנוע התייקרות הפרמיה שישלם המבוטח, תוך שמירה על איכות מבטחי משנה.
 

התקנות מציעות כי דמי העמילות המרביים המשולמים לסוכן הביטוח בביטוח מקיף דירות אגב הלוואה לדיור לא יעלו על 20% מדמי הביטוח שגבה המבטח מהמבוטח. תקרה זו דומה לדמי העמילות הקיימים בענף רכב רכוש ובענף מקיף דירות.
 

תקנות אלה יחולו על דמי עמילות המשולמים בשל חוזים לביטוח אגב הלוואה שתחילת תוקפם במועד תחילתן של התקנות, ה 1.1.2012, או לאחריו, לרבות על חוזי ביטוח שחודשו לאחר מועד זה.

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק