פטור ממס שבח אינפלציוני במיסוי מקרקעין

במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – החוק) בוטלה הוראת הפטור ממס שבח שהיתה קבועה בסעיף 49ב(1) לחוק, אשר חלה על מוכר דירה שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת.

בעקבות התיקון נוצרה הבחנה משמעותית בין בעלי כמה דירות לבין בעלי דירה יחידה ונקבע שרק בעלי דירה יחידה ייהנו מפטור ממס שבח במכירת דירה, ואילו לבעלי כמה דירות יחושב מס השבח בצורה לינארית, כך ששבח שייוחס לתקופה שעד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) יהיה פטור ממס שבח ואילו שבח שייוחס לתקופה שמהמועד האמור ואילך יחויב במס שבח בשיעור שנקבע בחוק.

בדומה לשאר הסעיפים בפרק חמישי 1 לחוק הקובעים פטור ממס, קבע גם סעיף 49ב(1) לחוק, לפני ביטולו בתיקון מס' 76, פטור ממס הן על השבח הריאלי והן על השבח האינפלציוני החייב.

בתיקון מס' 76 בוטל הפטור בסעיף 49ב(1), אבל נוסף לחוק סעיף 48א(ב2) ו-(ב3) אשר קובע חישוב מס מיוחד, שהוא חישוב לינארי מוטב, שחל על השבח הריאלי בדירת מגורים מזכה חייבת.

הסעיף האמור, כפי שנחקק בתיקון מס' 76, פוטר ממס רק את השבח הריאלי שנצמח עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), אך לא את השבח האינפלציוני.

בהתאם לסעיף 48א(ג) לחוק, שבח אינפלציוני שנצמח עד שנת 1993 חייב במס בשיעור של 10%, ושאר השבח האינפלציוני פטור ממס.

מכאן, למרות שמטרת התיקון היתה לפטור ממס שבח את השבח שנוצר עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) (בדומה למצב החוקי לפני תיקון מס' 76), ולמסות את עליית ערך הדירות מיום כניסת תיקון מס' 76 לתוקף ואילך, התיקון לא קבע הוראה כאמור לגבי המס המוטל על השבח האינפלציוני.

כעת, מקודמת במסדרונות ועדת הכספים הצעת חקיקה לתיקון סעיף 48א(ג) לחוק, כך שגם השבח האינפלציוני החייב במס על פי הסעיף האמור כנוסחו היום, בגין חלק השבח הריאלי שזוכה לפטור ממס בנוסחת החישוב הלינארי, יהיה פטור ממס, בדומה לפטור שניתן על השבח הריאלי.

הצעת החוק, אשר עדיין לא קיבלה תוקף, מציעה לקבוע שתחילתו של התיקון תהיה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014), כך שגם מי שמכר דירת מגורים מזכה במהלך שנת המס 2014 לא יהיה חייב במס בגין השבח האינפלציוני.

לפרטים, ניתן לפנות למשרדנו

על ידי: עו"ד יובל ברכה |

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק