הכנסת משקיע לחברת נדלן ללא תשלום מסים – הכיצד

כלל הידוע הוא כי חברה שכך נכסיה הינם נכסי נדל"ן הינה בעלת סיווג "מיוחד" במסגרת דיני המס ("איגוד מקרקעין") ועל כן עשויה להיות מחוייבת במיסי מקרקעין עם כל העברה של מניות בין בעלי מניותיה.

לעיתים, על מנת לעקוף את חבויות המס הגבוהות, נוהגים בעלי המניות לבצע "הקצאה" של מניות למשקיע חדש, שכן ההקצאה, להבדיל מן העברה עצמה, אינה מהווה מכירה.

עם זאת, במספר לא מועט של מקרים, סירבו רשויות המס להכיר בהקצאה כאמור כהקצאה אמיתית, אלא כעסקה מלאכותית, ואף הוציאו שומות, לפי מיטב השפיטה לבעלי המניות, כאילו העבירו הם את מניותיהם בחברה (פעולה המהווה מכירה של זכות באיגוד לכל דבר ועניין וכרוכה במס).

מה נכון לעשות על מנת שהקצאת המניות בהסכם לצירוף אותו משקיע לא תיחשב כ- "פעולה באיגוד", פעולה הכרוכה במיסוי אשר עשוי להיות משמעותי?

לצורך כך נקבעו מספר כללים בדין, להלן נמחיש בדוגמא את אחת האפשרויות להבטיח את סיווג העסקה כהקצאה (הפטורה ממס) ולא כמכירה (החייבת במס)

ואלו עובדות המקרה/דוגמא:

  1. החברה אשר מהווה "איגוד מקרקעין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, מוחזקת על ידי בעל מניות אחד (להלן: "בעלי המניות").
  2. התחייבויותייה של החברה כוללת הלוואת בעלים אשר העמיד בעל המניות לחברה. ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית של 4%. מועד פירעון ההלוואה טרם נקבע אך בכל מקרה נקבע כי הלוואה לא תפרע לפני 01.01.07 בנוסף לאמור, בעל המניות ערב להתחייבות החברה כלפי הבנקים.
  3. החברה, בעל המניות והמשקיע, עומדים בפני חתימה על הסכם, לפיו התחייבה החברה, להנפיק ולהקצות למשקיע מניות רגילות של החברה אשר יהוו 50% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, בתמורה להזרמת כספים לחברה. כמו כן, ייתן המשקיע הלוואת בעלים הזהה בסכומה ובתנאיה להלוואה שהעמיד בעל המניות, כאמור בסעיף 2 לעיל.
  4. לשם השלמת העסקה, ייטול המשקיע על עצמו חלק שווה (50%) בערבויות כלפי הבנק, כאמור בסעיף 3 לעיל, כך שחלקו של בעל המניות יפחת בהתאמה וכל אחד מבעלי המנויות בחברה יישא המחצית הערבויות.

במקרה כזה נקבע כי הואיל והיחס בין שווי החברה לבין שווי ההשקעה על ידי המשקיע משתקף בהקצאת המניות למשקיע ובשיעור ההחזקה שלו בחברה (50%), ניתן יהיה לראות בהקצאת המניות מכוח ההסכם כ"הקצאה" אשר אינה מהווה "פעולת איגוד" ואף אינה חייבת במס מכוח הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה.

כאמור, זוהי רק דוגמא אחת המאפשרת קבלת הפטור בגין הקצאה (להבדיל מחיוב במס בגין העברת מניות באיגוד).

תגיות:

www.webmeup.co.il אתר תדמית לעסק